Kamen in kulinarika

 

OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI:

AKRONIM OPERACIJE:

 

Kamen in kulinarika

VLAGATELJ:

 

Območna obrtno - podjetniška zbornica Sežana - N

PARTNERJI:

 

Marmor Sežana d.d., partner 1

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola, partner 2

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, partner 3

Javni zavod komenski Kras, partner 4

Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa "VEZI", ENOTA/stanovanjska skupina Divača, partner 5

 

Kratek opis operacije:

Pobuda za projekt je bila dana s strani gostincev, kajti želijo si večjo in predvsem enotno prepoznavnost svoje dejavnosti na Krasu. Pri tem želijo upoštevati tradicijo obdelave kamna s čimer bodo dvignili dodano vrednost lokalnim proizvodom in se usmerili v trajnostni turizem, ki bo omogočal odpiranje novih delovnih mest v gostinstvu, kamnoseštvu in turizmu. Hkrati bodo prepoznavno dvignili kvaliteto hrane s spodbujanjem uporabe lokalno pridelane hrane preko delavnic za kuharje.

Celotna načrtovana vrednost operacije: 54.739,00 EUR, celotna načrtovana vrednost sofinanciranja in stopnja sofinanciranja: 44.777,83 EUR oz. 85% iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

CILJI AKTIVNOSTI:
Spodbuditi uporabo proizvodov (razviti prototipi, lokalna hrana) in storitev (blagovna znamka, turistični produkt) v gostinstvu in kamnoseštvu. Spodbujati dvig dodane vrednosti lokalnim pridelkom, izdelkom in storitvam. Spodbuditi povezovanje med lokalnimi akterji v obliki sodelovanja med gostinci, kamnoseki ter podpornimi institucijami. Spodbujati inovativno podjetniško naravnanost z razvojem in uporabo blagovne znamk. Spodbujanje lokalne samooskrbe in s tem ohranitev ter varovanje podeželskega okolja. Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja. 


PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI
-          Razvita Blagovna znamka »Kamen in kulinarika na Krasu«.
-          Razviti prototipi kamnitih izdelkov uporabnih v gostinstvu in turizmu.
-          Razvit nov turistični produkt v povezavi s kamnoseštvom in gostinstvom.
-          Razviti nov tradicionalen dogodek Večerja v kamnolomu, ki bo postal vsakoletna prireditev za promocijo kamnoseštva in gostinstva na Krasu.
-          Izvedba izobraževalnih delavnic za lažje doseganje zastavljenih ciljev!
-          Vključevanje ranljivih skupin v aktivnosti projekta


Pomembne povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
www.program-podezelja.si


 

Logo LAS LEADER

 

Vrnitev na seznam